Statut

Brodno dnia 03-04-2016 roku

STATUT STOWARZYSZENIA
„UNIA PRZYGODY 4X4”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Unia Przygody 4×4” i w dalszej części niniejszego
statutu zwane jest
„Unia Przygody 4×4”

2. „Unia Przygody4x4” działa zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz w zgodzie z
przepisami prawa, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989
roku Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855z późn. zm.)

3. „Unia Przygody 4×4” jest dobrowolnym stowarzyszeniem, samorządną organizacją społeczną
powołaną dla propagowania sportu i turystyki motorowej, szczególnie off-roadowej,
podnoszenia bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym, szkolenia i podnoszenia
kwalifikacji jego uczestników.

4.„Unia Przygody 4×4” posiada osobowość prawną, samodzielnie uchwala wewnętrzne akty prawne
dotyczące swojej działalności, określa cele i program działania oraz organizuje swoje struktury.

5. Terenem działalności statutowej Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gdy wymaga tego realizacja innych celów statutowych, Stowarzyszenie może działać również
po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Siedzibą władz Unii Przygody 4×4 jest miejscowość Brodno.

7. „Unia Przygody 4×4” może powoływać jednostki terenowe w postaci oddziałów.

8. Jednostki nie posiadają osobowości prawnej.

9. „Unia Przygody 4×4” może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o
podobnym zakresie działalności.

10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie lub przez udział
w innych podmiotach gospodarczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa. zysk z tej działalności przekazywany jest na cele statutowe.

11. Działalność „Unii Przygody 4×4” opiera się na pracy społecznej ogółu członków i grona
sympatyków.

12. „Unia Przygody 4×4” może zatrudniać pracowników w tym funkcyjnych członków zarządu,
zlecać odpłatne wykonanie czynności członkom Stowarzyszenia lub innym osobom w celu
realizacji celów Stowarzyszenia.

13. Stowarzyszenie „Unia Przygody 4×4” posiada własne logo, którego wzór znajduje się poniżej

14. Stowarzyszenie „Unia Przygody 4×4” posiada własną pieczęć, której wzór określa zarząd.

Rozdział 2

Cele i środki działania

1. Celem „Unii Przygody 4×4” jest:

a) propagowanie, organizacja i rozwój popularnego oraz wyczynowego sportu oraz turystyki
motorowej w szczególności „offroad”,

b) promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych powiatu Średzkiego i Dolnego
Śląska

c) rozwijanie wśród kierowców kultury i wiedzy motoryzacyjnej,

d) poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz „offroad”

e) podnoszenie kwalifikacji uczestników ruchu drogowego,

f) zwiększanie świadomości ekologicznej użytkowników pojazdów terenowych, SUV i 4×4,

g) wychowanie komunikacyjne i ekologiczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

h) ochrona praw i interesów zmotoryzowanych, pasjonatów i zawodników „offroad”, integracja tego
środowiska,

i) Działalność charytatywna w ogólnym słowa tego znaczeniu.

j) popularyzowanie historii motoryzacji w szczególności w zakresie pojazdów terenowych

2. Cele powyższe Stowarzyszenie „Unia Przygody 4×4” realizuje poprzez:

a) Organizowanie sportowych i turystycznych zawodów motorowych (w szczególności off-road),

b) Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz turystycznych
(w szczególności offroad),

c) Prowadzenie szkoleń z zakresu sportów motorowych, (w szczególności off-road),

d) Organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania z zakresu techniki i kultury jazdy kierowców,
a szczególnie właścicieli i użytkowników samochodów terenowych, SUV i 4×4.

e) Organizowanie szkolenia członków w celu zdobywania kwalifikacji na asystentów i sędziów
sportowych oraz turystycznych w sporcie „offroad”

f) Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami
w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym,

g) Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami
ekologicznymi w zakresie krzewienia kultury, sportu, turystyki „offroad” oraz ochrony środowiska.

h) Prowadzenie działalności gospodarczej, usługowej i handlowej ze wstępowaniem w
spółki służące zdobyciu środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań statutowych,

i) Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji
państwowej i samorządowej, lub inne organizacje.

j) Pomoc społeczna i charytatywna instytucjom oraz osobom najbardziej potrzebującym.

Rozdział 3.

Członkowie – prawa i ich obowiązki

1. Członkowie dzielą się na:

a. zwyczajnych,

b. honorowych,

c. wspierających

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia interesująca się sportem lub turystyką
motorową „offroad” i zagadnieniami związanymi z motoryzacją, pojazdami terenowymi, SUV i 4×4,
mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która podpisze i złoży stosowną deklaracje
przystąpienia. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Stowarzyszenia tylko za pisemną
zgodą lub pod opieką opiekunów prawnych.

3. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony w zakresie motoryzacji
„offroad” działacz „Unii Przygody 4×4” lub inna zasłużona dla celów stowarzyszenia osoba.

4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
„Unii Przygody4x4” i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską
.
5. Godność Prezesa Honorowego „Unii Przygody 4X4”może uzyskać osoba szczególnie zasłużona w
działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, przestrzegająca wzorowo statutu i
regulaminów działania „Unii Przygody 4X4”.
Honorowy Prezes ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

6. Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia nie zależnie od tego, czy posiadają miejsce
zamieszkania na terytorium Polski

7. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji, wpłaceniu wpisowego i obowiązującej
składki członkowskiej.

8. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie złożonej deklaracji i opłaceniu zadeklarowanej
składki.

9. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwał
Zarządu.

10. Godność członka honorowego stowarzyszenia i honorowego Prezesa „Unii Przygody 4X4” nadaje
Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

11. Deklaracja członkowska powinna zawierać oświadczenie o przystąpieniu do „Unii Przygody 4X4” i
zobowiązanie do opłacania składki, a ponadto imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania, numer PESEL osoby fizycznej. W przypadku osoby prawnej wymagane dane to:
nazwa (firma), siedziba, numer REGON, numer KRS lub wpis do ewidencji działalności
gospodarczej wraz z aktualnym odpisem.

12. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach członków stowarzyszenia oraz czynnego i biernego wyboru
władz „Unii Przygody 4X4”

b) zgłaszania postulatów i wniosków do władz „Unii Przygody 4X4”

c) korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez „Unię Przygody4X4”,jej urządzeń i
sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd

d) reprezentowania barw i noszenia odznaki „Unii Przygody 4X4”,

e) brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez
„Unię Przygody4X4”,

f) bezpłatnego wstępu na imprezy „Unii Przygody 4X4” na zasadach określonych przez Zarząd.

13. Członkowie w spierający mają prawa członków zwyczajnych honorowych z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego „Unii Przygody 4X4”

14. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

a. Brać czynny udział w działalności „Unii Przygody 4X4”oraz przestrzegać postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał władz „Unii Przygody 4X4”,

b. regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalanych przez Zarząd,

c. Chronić własność „Unii Przygody4X4” jako wspólne dobro,

d. dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię „Unii Przygody4X4”,

e. krzewić kulturę motoryzacyjną „offroad”.

15. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz
„Unii Przygody 4X4”
Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.

16. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości
i terminach ustalanych przez Zarząd, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz
„Unii Przygody4X4”
.

17. Członkostwo ustaje w skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

b. skreślenia z listy członków z powodu nie zapłacenia składki członkowskiej przez okres
przekraczający 12 miesięcy,

c. wykluczenia z „Unii Przygody4X4”

d. śmierci członka.

e. rozwiązania stowarzyszenia.

18. Członek może być wykluczony na podstawie decyzji Zarządu za działalność na szkodę
„Unii Przygody4X4” lub umyślne nie przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz
„Unii Przygody4X4 ”

19. Za wzorowe wykonywanie obowiązków statutowych członkowie mogą otrzymać następujące
wyróżnienia:

a) pochwałę na piśmie,

b) dyplom,

c) Honorową Odznakę „Unii Przygody4X4”

20. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz
„Unii Przygody 4X4” lub działalność na szkodę „Unii Przygody 4X4” Zarząd może nakładać na
członków zwyczajnych następujące kary:

a) upomnienie,

b) naganę

c) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 2 lat, d) wykluczenie z
„Unii Przygody 4X4”.

21. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, co nie
wstrzymuje orzeczenia Zarządu.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez
dwie kadencje.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.

5. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

 a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
 b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
7. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania.
.
8. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

8. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, którego wybiera spośród członków Zarząd
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

13. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków. 

14. Do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia może być powołana Komisja
Rewizyjna 

15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. 

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania
Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich oraz wpisowego
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
d) działań własnych stowarzyszenia – apele, reklama, plakaty

e) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,

f) wpływy z prowadzonej działalności szkoleniowej, sportowej lub imprez,

g) wpływy od sponsorów „Unii Przygody4X4”

2. Dochody „Unii Przygody” w tym także z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów
statutowych. Nie mogą być przeznaczone bez pośrednio do podziału między członków.

3. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej ustala Zarząd Stowarzyszenia.

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

Rozdział VIII.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

4. Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia odbytego w dniu
03-04-2016 roku w Brodnie oraz uchwałą Walnego Zebrania z dnia 03-04-2016 roku w Brodnie
powiat Środa Śląska